dimarts, 6 de novembre de 2007

Posicionament de la CUP respecte les Ordenances Fiscals de l'exercici 2008

En el ple del 5 de novembre es van aprovar les Ordenances Fiscals per l'exercici de 2008 amb els únics vots favorables de l'equip de govern (IiE, ERC i CiU). A trets generals la gran majoria d'impostos, taxes i preus públics s'incrementen segons l'IPC Català, que és del 2,7%. L'IBI s'incrementa un 13% degut a l'aplicació de la última revisió cadastral distribuida en 10 anys.

En una primera intervenció vàrem voler donar a conèixer quina és la nostra posició global al respecte entenent que el deficient finançament dels ajuntaments i les restriccions legals per mitigar els augments abusius d'impostos com l'IBI condicionen aquest debat. (veure primera intervenció)

El debat es va centrar molt en l'increment de l'IBI d'un 13%. Cada deu any s'efectua una revisió cadastral i amb l'actual increment dels preus de l'habitatge fa que aquesta revisió faci augmentar l'IBI en paràmetres molts superiors a l'IPC de 10 anys consecutius. Per tot això es distribueix la pujada en 10 anys i aquest any tocava un 13%.

Aquest impost és d'obligat cobrament per part de l'ajuntament i legalment està prohibit fer gaires bonificacions. Nosaltres entenem que un impost que grava a la propietat seria comprensible amb propietaris que poseeixen molts habitatges o solars i que especulen amb ells. Malgrat tot, la majoria de vilatans i vilatanes no poden especular amb la seva pròpia vivenda perquè és on hi viuen i per tant és totalment injust que els hi afecti indirectament el gran augment dels preus dels pisos.

Per tot això la CUP ens vàrem abstenir en la votació perquè entenem que aquest debat queda obert i ho diem perquè és possible i necessari que en el debat del Pressupost Municipal del proper ple es reservi una important partida del pressupost per tornar via subvenció la diferència entre l'IPC que s'aplica als salaris i l'increment del 13%. Estariem parlant de tornar als vilatans i vilatanes un 10-11% del rebut de l'IBI a tots aquells que no utilitzen la seva vivenda amb fins especulatius i que en definitiva no disposen d'uns ingressos elevats, ja que recordem que cada cop hi ha més famílies que no arriben a final de mes.