dijous, 2 de desembre de 2010

La Generalitat podria retirar les subvencions a l'Ajuntament de Molins de Rei

La Sindicatura de Comptes ha publicat en la seva seu electrònica l’estat del retiment del Compte general de les corporacions locals corresponent a l’exercici 2009, en compliment de la disposició addicional segona de la Llei 18/210, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i tal i com estableix l’acord del Ple de la Sindicatura per fer pública la relació dels ens locals que han incomplert l’obligació de retre comptes a l’òrgan fiscalitzador.

La relació dels ens locals que han incomplert l’obligació de retre el Compte general de 2009 en la forma que marca la normativa vigent i dins de termini –abans del 15 d’octubre de 2010, d’acord amb el que disposen la Llei de la Sindicatura de Comptes i el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals- es pot consultar des d’avui a la web de la Sindicatura. A l’apartat de Corporacions locals podem veure com l'Ajuntament de Molins de Rei és un dels municipis que han incomplert aquesta obligació legal (veure informació)

El retiment del Compte general de les corporacions locals de 2009 s’ha fet per primera vegada en el marc de la nova llei de la Sindicatura de Comptes, aprovada pel Ple del Parlament el 27 de maig d’enguany i que, en el seu article 41, condiciona el lliurament de subvencions o transferències de la Generalitat als ens locals al compliment del deure de remissió dels comptes a la Sindicatura.

Des de la CUP ja hem mostrat la nostra preocupació en més d'una ocasió pel fet que el Compte General de l'any 2009 encara no estigui tancat a dia d'avui ni se'ns ha informat de quan es farà la reunió de la Comissió Especial de Comptes per tal de fer el tancament. Normalment aquesta reunió es fa al mes de juny i estem a punt d'acabar l'any.

L’Ajuntament havia previst per l’any 2011 rebre un mínim de 1,7 milions d’euros per part de la Generalitat. Malgrat tot esperem que la Generalitat no porti a terme la retirada de les subvencions perquè afectaria de forma molt greu als serveis municipals i tots els molinencs i molinenques no som responsables de la ineficàcia en la gestió del govern municipal (IiE, ERC, CiU), al qual exigim que es posi fi d'una vegada per totes a aquest incompliment.


2 comentaris:

Anònim ha dit...

TEMBLAD, TEMBLAT, QUE VUELVE LA GENOVEV

Anònim ha dit...

http://www.socialistes.cat/psc/Territoris/Molins-de-Rei/Actualitat/Noticies/El-PSC-alerta-que-en-els-dos-darrers-plenaris-s-ha-agreujat-la-situacio-economica-municipal

El PSC alerta que en els dos darrers plenaris s’ha agreujat la situació econòmica municipal
“L’actual Govern segueix generant incerteses i ha incrementat el deute, hipotecant l’Ajuntament per l’any vinent ja que no es podran demanar més crèdits!