dimarts, 28 de desembre de 2010

La CUP exigeix al govern municipal una política de contractació més transparent

Aquesta setmana la CUP de Molins de Rei hem fet dues notes de premsa parlant sobre la contractacions fetes per adjudicar dos serveis d'assessorament jurídic. Des de la CUP sempre hem exigit que els processos de contractació siguin el més transparents possibles i què s'utilitzin els procediments més oberts i publicitats.

Per tot això volem deixar clara la nostra postura al respecte de les responsabilitats polítiques de l'assumpte:
 1. Ens ratifiquem amb tot el que hem dit en les dues notes de premsa perquè simplement hem descrit el què ha passat en la contractació de dos serveis d'assessorament.
 2. Des de la CUP no hem dit en cap moment si els processos han estat legals o il•legals ja que això ho determinarà un jutge si arriba el moment.
 3. Hem volgut donar a conèixer a l'opinió pública tota una sèrie d'irregularitats i observacions fetes per la intervenció municipal i ho hem fet amb tota claretat.
 4. També hem descrit el que tothom sabia dins l'Ajuntament quan hem parlat què s'ha contractat a un regidor d'ICV com a assessor.
 5. També hem descrit el que tothom sabia dins l'Ajuntament quan hem parlat què s'ha contractat a una empresa, l'administrador de la qual té lligams familiars amb un càrrec de confiança i amb un càrrec polític del govern municipal. I en aquest cas no hem parlat mai de responsabilitats legals perquè el grau de familiaritat no és de 1r ni de 2n grau i perquè nosaltres pensem que el govern municipal ha d'assumir les responsabilitats polítiques de forma conjunta. En aquest cas la gestió de l'àrea de Sostenibilitat i Territori que ha contractat l'assessorament depèn d'Iniciativa i Esquerra (IiE). La regidoria que més ha utilitzat aquest assessorament és la d'Activitats i depèn de Convergència i Unió (CiU). Cap regidoria d’ERC (també al govern municipal) ha tingut relació directa amb aquest cas però també en tenien coneixement.
 6. També tenim certa responsabilitat els grups de l'oposició i aquesta passa per denunciar-ho públicament amb l'objectiu que en el futur s'aposti pels procediments més transparents i oberts que la legislació marca. Des de la CUP no hem volgut doncs callar davant d'aquesta situació. Altres grups de l'oposició però han estat callats.
Per tot això, des de la CUP exigim al govern municipal (IiE, ERC, CiU) que assumeixin les responsabilitats polítiques i que d’una vegada per totes apostin per una política de contractació més transparent i que garanteixi la igualtat real d’oportunitats de tothom a poder participar en els concursos públics.

dissabte, 25 de desembre de 2010

Una reunió que ha costat 191,10 €

Aquest article el vaig penjar al bloc el passat mes d'abril del 2008. La torno a penjar perquè algú n'ha parlat sobre el tema.

Com podeu veure en la imatge si l'amplieu el passat dia 18 de gener van dinar 4 persones al Restaurant Samaranch i la factura ha estat pagada per l'Ajuntament de Molins de Rei. Algú d'ells va aprofitar per fumar-se un puro "Montecristo" amb els diners dels molinencs i molinenques...

Des de la CUP hem preguntat a l'alcalde qui estava en aquell dinar i se'ns ha respòs que van participar-hi:
- Ivan Arcas, alcalde de Molins de Rei (ICV)
- Enric Franch, regidor (ICV)
- El Cap de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei
- Carles Sánchez, Subdirector General de Coordinació de la Policia de Catalunya

L'argument per justificar el dinar ha estat que el dinar era part de la reunió de treball. Crec que a la pràctica és insignificant el fet de que es gastin 191,20 € si tenim en compte que el pressupost de l'ajuntament de Molins de Rei és de 27 milions d'euros però crec que no és ètic el fet de realitzar aquests dinars i més si tenim en compte que cada persona va costar 47,80 €. Molts de nosaltres no se'ns passa mai pel cap gastar-nos aquestes quantitats en un dinar però d'altres ho fan amb els diners de tothom, que paguem a través dels impostos.

dimecres, 22 de desembre de 2010

L'alcalde Ivan Arcas no fa cas ni de la Diputació ni de la Interventora

Ja havia parlat en dos articles (1, 2) sobre el procés de selecció de promoció interna d'11 places d'administratius/ves. Després què només aprovessin 4 de les 11 persones que es van presentar es va presentar un recurs per part dels sindicats denunciant una sèrie d'irregularitats i denunciant que 4 de les 15 preguntes no s'ajustaven al contingut marcat en aquesta convocatòria.

Això últim és el que deia també un informe jurídic encarregat per l'ajuntament al Servei d'Assistència en Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. Malgrat tot, l'alcalde signa la resolució d'alcaldia número 2924 el passat 26-10-2010 en la qual refusa el recurs presentat afirmant "l'acte de tràmit realment impugnant és el que determina i publica els resultats de les proves realitzades el 21 de juny de 2010 el mateix dia de realització de les mateixes, i que és a partir d'aquest que cal computar els terminis per poder interposar el recurs d'alçada, essent d'un mes, donat que es tracta d'un acte qualificat i exprés".

La primera i única acta del Tribunal Qualificador és de data 06-07-2010 i el recurs presentat pels treballadors/es és de data 26-07-2010 i per tant si que s'ha acomplert el termini d'un mes.

En un informe de la interventora municipal desfavorable a aquest procés s'assenyala que segons la legislació vigent el termini comença a comptar des de la data de l'acta del Tribunal Qualificador i no pas a partir del simple anunci de les qualificacions que ha obtingut cada opositor.

És vergonyós que l'Alcalde ignori les irregularitats que hi hagut en aquest procés i que la mateixa Diputació de Barcelona també esmenta i es tanqui en banda i no vulgui rectificar. Ha argumentat motius de forma per desestimar aquest recurs perquè sap que no té raó en el fons de la qüestió. Ja veurem com acaba el tema però és trist que els treballadors/es es vegin abocats a recòrrer a la Justícia perquè hi ha un alcalde que no sap rectificar els errors.

117.988,20 € es vol gastar l'ajuntament en el subministrament del projecte museogràfic del Centre d'Interpretació de l'edifici de la Federació Obrera

117.988,20 € es vol gastar l'ajuntament en contractar una empresa pel subministrament del projecte museogràfic del Centre d'Interpretació de l'edifici de la Federació Obrera.

En aquests moments s'està efectuant el procés de contractació de l'empresa que resulti adjudicatària. Tot aquest procés s'està impulsant des d'Alcaldia i segons diu un informe intern es rebrà una subvenció de la Generalitat de 70.000 €, provinents del Departament d'Interior.

Demanarem informació al respecte i què se'ns expliqui quines actuacions es volen fer amb tots aquests diners.

Evidentment que no em sembla malament que es faci un centre d’interpretació, que se centrarà en la II República i la història del cooperativisme i es convertirà en un centre de referència del Memorial Democràtic però això no treu que se'ns expliqui com i de quina manera es farà.

dimarts, 21 de desembre de 2010

L'ajuntament ha pagat 156.000 € a una empresa d'un familiar encadenant processos d'adjudicació sense publicitat

Fa uns dies us parlava com l'Ajuntament va adjudicar al 2009 el servei d'assessorament jurídic per la secció de Sostenibilitat a un familiar d'un regidor del govern i d'un Director de Serveis després de valorar únicament l'oferta d'aquesta empresa (Clam Consulting, SLP)

Doncs a l'any 2010 s'ha tornat a repetir la història amb l'agreujant que ara la interventora ha fet un informe desfavorable amb acusacions molt greus. Els motius exposats principalment són:
 • En l'expedient de contractació no consta un plec de prescripcions tècniques particulars malgrat ho exigeix la clausula 1 del PCAP i malgrat que la interventora ja ho havia demanat l'any passat.
 • No s'ha exposat al públic durant 20 dies els plecs de clausules administratives tal i com exigeix l'article 277 TRLMRLC.
 • S'ha demanat oferta a 2 empreses més, les quals han refusat presentar una oferta per saturació de feina. S'ha tornat a demanar oferta a l'empresa GREEN LEGAL ASSISTANCE, SLP quan l'any passat ja havien refusat presentar oferta. L'altre empresa és Josep Maria Vendrell Relat.
 • L'empresa adjudicatària Clam Consulting, SLP ha cobrat des del 2007 la quantitat de 156.749,60 € ja que han anat encadenant diferents contractes menors o sent adjudicataris de procediments negociats sense publicitat. La interventora ja havia advertit si aquest servei d'assessorament tenia caràcter de permanència caldria tramitar una contractació de major durada (que seria amb procediment obert i publicitat, i per tant molt més transparent)
 • La interventora denuncia que Clam Consulting, SLP ha rebut un tracte preferent en la tramitació i pagament de les seves factures, havent-se tramitat i pagat les seves factures amb caràcter prioritari a d'altres més antigues.
Doncs el preu de sortida marcat per l'ajuntament ha estat de 58.620,69 € més 9.379,31 € d'IVA i una durada de 17 mesos. Cal dir que han ajustat la durada del contracte a aquests mesos perquè si el contracte supera els 60.000 € llavors és obligatori fer un procediment obert i amb publicitat.

Doncs aquesta empresa ha presentat una oferta on no rebaixa ni un euro la quantitat de sortida, però com no té la competència d'altres ofertes, han guanyat sense problemes.

Doncs el govern municipal, en comptes d'actuar amb més ètica i esforçar-se en fer processos més transparents ha encarregat un informe a un advocat que diu que no han incomplert la normativa però el mateix advocat diu que el seu informe "no pot substituir els informes preceptius que corresponen als funcionaris que tenen cura de l'assessorament legal i de la fiscalització de les resolucions". Ara hem de preguntar quan ha costat aquest informe que ha fet el Sr. Sebastià Grau Àvila, que a més és secretari del Consorci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

dilluns, 20 de desembre de 2010

El control i coordinació de les obres de la Federació han estat fetes per una empresa sense que hi hagi un contracte firmat

En anteriors articles he parlat de com alguns serveis han estat adjudicats després de rebre una única oferta i ara us parlaré d'un servei que l'ha estat prestant una empresa "però, que per errades de funcionament intern, no es va formalitzar documentalment l'adjudicació mitjançant les corresponents resolucions i la preceptiva signatura del contracte".

Això és el que diu la resolució d'alcaldia número 3.082, en la qual s'intenta solucionar el desgavell que s'ha produit en l'adjudicació del control i la coordinació de l'execució de l'obra de reforma de la Federació Obrera.

Segons aquesta resolució, atesa la suposada urgència per inciar-se amb rapidesa els treballs, només es va negociar amb una empresa l'adjudicació d'aquest servei. L'empresa en qüestió és Enginyeria de Serveis, S.L. i sembla ser que ha ofert la quantitat de 47.197,98 €, sense oferir cap millora econòmica respecte al preu inicial marcat per l'Ajuntament.

Segons diu la mateixa resolució aquesta empresa va iniciar els treballs sense que el contracte hagués estat firmat.

En el punt novè de la resolució acorda l'alcalde el següent:

Novè.- Encarregar a la presidència de l'Àrea de Sostenibilitat i Territori i a la direcció de Serveis del citat àmbit:
 • Que es realitzi un seguiment acurat de les prestacions del present contracte.
 • Que s'adoptin les mesures necessàries per evitar que situacions com aquesta es puguin repetir en el futur.
Aquest és un exemple més del desgavell intern que hi ha en l'Ajuntament i el mateix alcalde ha ordenat a la regidora Montserrat Cateura (ICV) que adopti mesures a l'Àrea de SIT per tal que no es repeteixin situacions d'aquest tipus. Dubtem que això ho arreglin a curt termini...

S'adjudica un servei d'assessorament jurídic a un regidor d'ICV sense contrastar-ho amb altres ofertes

El 23 de novembre de 2010 l'alcalde Ivan Arcas (ICV) ha firmat el contracte en el qual s'adjudica el servei d'assessorament jurídic per la secció de Planejament i Gestió Urbanística de l'Ajuntament de Molins de Rei al Sr. Rafael Bellido Cardenas, regidor d'ICV a Cerdanyola del Vallès.

Aquest senyor cobrarà 65.888 € per realitzar aquest servei d'assessorament durant 16,5 mesos i per tant cobrarà 3.993 € mensuals i com no està en plantilla de l'Ajuntament no sabem si la seva dedicació serà total o alhora ho compaginarà amb altres feines.

El preu de sortida que havia marcat per l'Ajuntament era de 66.000 € i per tant el Sr. Bellido només ha millorat la seva oferta en 112 euros, el que representa una baixa del 0,17%.

Com que el govern municipal (IiE, ERC, CiU) ha tramitat aquest procés mitjançant procediment negociat sense publicitat i tràmit urgent només ha sol·licitat a 3 empreses que presentin la seva oferta. Aquestes empreses han estat:

1.- Rafael Bellido Cardenas
2.-Jordi Panadès i Associats Advocats
3.-Clam Consulting, S.L.P.

Tant la segona empresa com la tercera han manifestat per escrit que no poden presentar una oferta perquè tenen un excés de feina. La mateixa interventora municipal ha manifestat que no es contempla complert el requisit de sol·licitar oferta a 3 empreses ja que Clam Consulting, SLP ja prestava serveis d'assessorament a l'Ajuntament i es podia preveure la impossibilitat de participar en el procés.

Així doncs, s'ha adjudicat aquest servei sense que el govern municipal hagi fet cap esforç per assegurar-se més ofertes i per tant ha guanyat la única oferta presentada i que a més a més no representa cap millora considerable respecte al preu inicial marcat per l'Ajuntament.

No podien preguntar per exemple a l'administrador de Clam Consulting, que es passa moltes hores a les oficines de Sostenibilitat i Territori, si tenien intencions de presentar oferta abans què els hi sol·licitessin per escrit? Realment dubto bastant que el govern municipal volgués que hi haguessin més ofertes.

El govern municipal ha justificat en tot moment la contractació d'aquest servei perquè existeix un gran retard en la tramitació de nombrosos expedients urbanístics. Aquest retard es deu a què l'assessora jurídica que feia aquesta feina ha estat de baixa durant un llarg període (6 mesos segons un informe), sense que el seu lloc hagi estat cobert per cap altra persona.

Una altra pregunta que ens fem és perquè no s'ha substituit aquesta persona mentre estava de baixa i així no s'ha de recorre a l'externalització d'un servei, que sempre acaba sortint molt més car.

Evidentment que un regidor té tot el dret a presentar-se per prestar un servei d'un ajuntament però aquest procés ha de ser el més obert possible i en el qual tothom tingui els mateixos drets a l'hora de poder participar-hi. Si el procés es fa amb el tràmit d'urgència (quan feia mesos que existia el retard amb el qual justifiquen la urgència) precisament no és un procés publicitat i a més a més l'ajuntament sembla que té el costum de no esforçar-se per tenir més d'una oferta a l'hora de valorar quina és la millor oferta per l'Ajuntament.

El Sr. Bellido segur que té uns coneixements molts amplis però segur que al nostre país també hi ha més persones que podrien optar a prestar aquest servei i no se'ls hi ha donar aquesta oportunitat.


dissabte, 18 de desembre de 2010

L'Ajuntament de Molins de Rei contracta als familiars i a sobre ni s'esforcen a dissimular-ho

El 13 d'octubre de 2009 l'alcalde de la vila va firmar una resolució d'alcaldia per adjudicar el servei d'assessoria jurídica per la secció de sostenibilitat. L'empresa que s'ha endut l'adjudicació, Clam Consulting, S.L.P, està administrada per un familiar d'un dels regidors de l'equip de govern i alhora familiar també d'un dels Directors de Serveis de l'Ajuntament.

Cal dir que penso que familiars dels regidors tenen el mateix dret que tothom de poder treballar per un ajuntament però també penso que en aquest procés, i en molts altres, s'han fet les coses de forma molt poc ètica i ara m'explicaré. I s'haurà de veure si fins i tot han incomplert la llei.

El 16 de juliol de 2009 l'alcalde signava una resolució d'alcaldia que declarava la tramitació urgent de l'expedient de contractació d'aquest servei.

El 13 de juliol de 2009 la secretaria de l'ajuntament signava un informe en el que deia textualment quan parla sobre el procés d'adjudicació: "El nombre de solucions (referint-se a ofertes) que arribin fins a la fase final haurà de ser prou ampli com per a garantir una competència efectiva, sempre que s'hagin presentat un nombre suficient de solucions o de candidats adequats".

Així doncs, el govern municipal determina segons els seus motius que això s'ha de tramitar mitjançant procediment negociat sense publicitat i tràmit urgent, i demanen per escrit una oferta a 3 empreses:

1.- Clam Consulting, S.L.P.
2.- Green Legal Assistance, S.L.P
3.- Millet Advocats 2004, S.L.P.

El preu de sortida d'aquest servei son de 48.000 € (IVA inclòs) per una durada de 6 mesos.

La segona empresa notifica per escrit que no presenta cap oferta per manca de recursos humans. La tercera empresa també renuncia a presentar una oferta perquè no tenen cap advocat que porti assumptes de l'àmbit ambiental.

La única oferta presentada és la de Clam Consulting per un valor de 48.000 € i per tant no ofereix cap baixa econòmica però guanya perquè és la única.

El govern municipal format per IiE, ERC i CiU ha permès que s'adjudiqui aquest servei sense garantir una competència real ja que només han valorat una oferta. I per desgràcia no és ni la primera ni única vegada que això ha passat. Per què no s'han assegurat que com a mínim tinguessin 3 o més ofertes? Per què no han trucat previament a les empreses preguntant si estarien disposades a presentar-se?

Els fets és que al final han adjudicat un servei a una empresa d'un familiar de càrrecs polítics i de confiança del govern municipal sense que s'hagin esforçat en buscar altres ofertes.

El més greu d'aquest cas, i en molts altres, és la falta absoluta d'ètica ja que amb actuacions com aquestes la ciutadania i les empreses perden tota confiança amb l'administració pública. Qui es creurà doncs que existeix igualtat d'oportunitats a l'hora de poder ser adjudicatari d'un servei públic?

I per acabar comentar que aquest servei costa 8.000 € mensuals a l'ajuntament durant aquest període, diners amb els quals es podrien tenir més de 2 assessors jurídics en plantilla a jornada completa.

En aquest article parlo del contracte del 2009 i sobre el contracte firmat recentment (10 de desembre de 2010) no he pogut parlar-ne perquè aquest encara no me l'han facilitat però com ja sabeu ha tornat a guanyar la mateixa empresa.


dijous, 16 de desembre de 2010

El govern municipal demana el que no compleixen ells

L'alcalde Ivan Arcas ha signat una resolució d'alcaldia, concretament la número 3152, en què aprova l'ordre de servei següent relativa als informes que hagin de ser emesos pels titulars de la Secretaria i de la Intervenció municipals:
 1. Tot informe que hagi de ser emès preceptivament pel titular de la Secretaria o el titular de la Intervenció Municipals se sol·licitarà per escrit, mitjançant ofici amb acusament de recepció.
 2. Els titulars de la Secretaria i de la Intervenció municipals estan obligats a acusar recepció de les sol·licituds que se'ls adrecin requerint-los l'emissió d'informes preceptius. L'acusament de recepció s'instrumentarà en el mateix document que a tal efecte haurà expedit la unitat administrativa que demani l'informe.
 3. A les sol·licituds d'informe, s'indicarà sempre el termini d'emissió, el qual, serà, llevat que existeixi una altra previsió normativa, de deu dies en els procediments que tramitin ordinàriament i de cinc dies per a aquells que es tramitin urgentment.
Això és el que diu el govern municipal i per tant això vol dir que el mateix govern també donarà resposta als grups de l'oposició i als ciutadans amb un termini màxim de 10 dies? Fins ara en molts casos ho incompleixen reiteradament.

Perquè quan la intervenció municipal va emetre un informe denunciant irregularitats el passat mes de desembre de 2009 el govern municipal no va fer res durant 7 mesos fins que la Interventora no va donar el vist-i-plau del Compte General del 2009? Els terminis seran per tothom o el govern municipal continuarà saltant-se els terminis a la "torera"?

Si que els hi deuen agradar els toros als d'ICV, i sinó recordem com en un ple van votar en contrar d'abolir les curses de braus, però ja està bé de saltar-se els terminis!

Quanta solidaritat que hi ha dins d'ICV....

ICV és un partit on hi ha molta solidaritat entre els seus "camarades". Un "camarada" és regidor amb dedicació exclusiva en el seu municipi i llavors els hi fan una moció de censura i perden el poder i perd també la feina. Com que hi ha camarades molt solidaris doncs li donen feina en un altre ajuntament que de moment encara dominen... I son tan solidaris que a més a més li paguen un sou molt elevat i així encara estarà més content....

Què bonica és aquesta història, no?

Doncs avui consultant un llistat de despeses de l'Ajuntament he vist com s'ha pagat 4.532,33 € al Sr. Rafael Bellido Cardenas (regidor d'ICV de Cerdanyola del Vallès) pel concepte "Honoraris per assessorament juliol 2010". Aquest senyor, en un mes, ha cobrat més que l'alcalde de Molins de Rei.

Aquesta setmana m'han comunicat que puc anar a consultar l'expedient amb tots els contractes menors que s'han fet per adjudicar a aquest senyor certs serveis d'assessorament. En aquest tema però m'he assabentat abans pels comentaris anònims en aquest bloc que no pas perquè des del govern ens expliquessin que havien contractat a una persona per assessorar a l'Ajuntament.

Ja sabem que des de l'Ajuntament ens diran que tot està fet legalment però ja hem repetit moltes vegades que es poden fer moltes coses dins de la llei que son poc ètiques i més quan no s'explica a l'oposició. Suposo que ens diran que aquesta persona és una experta en la matèria i deu ser tota una casualitat que alhora també sigui regidor d'ICV com el partit que controla l'Àrea de Sostenibilitat i Territori.

Continuarà....

Butlletí número 7 de la CUP de Molins de Rei

Des de la CUP sempre hem cregut que la ciutadania ha de rebre informació sobre l'actualitat municipal i estar al corrent de la política municipal perquè creiem que això és bàsic per a poder recuperar la il·lusió en tot el que representa la política, que va molt més enllà de les institucions.

Un cop més la CUP hem editat el nostre butlletí amb tot un seguit d'articles informatius i d'opinió sobre temes tant diversos com les Ordenances Fiscals, el 2n Certamen Millorem Molins, La situació de Collserola, La Violència de Gènere o d'altres.

Veure Butlletí núm. 07 de la CUP de Molins de Rei


dimarts, 14 de desembre de 2010

Rumors pre-electorals

En els últims temps estan sorgint molts rumors sobre possibles novetats tant de cara a les eleccions municipals com en el govern municipal. Potser alguns són falsos i alguns són veritat però en tot cas d'aquí un temps sabrem si s'han acomplert.

Expulsió de CiU del govern municipal: corre el rumor que a principis de l'any vinent el grup municipal de CiU serà expulsat del govern un cop ja hagin aprovat el Pressupost Municipal del 2011. No seria gens extrany que això passés si ens fixem en la línia política d'oposició que ha agafat CiU a Molins de Rei en els últims mesos.

Es repetirà la coalició entre ICV i ENMR? Mirant al registre de partits polítics podreu veure com al mes de gener del 2010 el president d'ICV de Molins va inscriure un nou partit anomenat "Iniciativa i Esquerra". Sembla que es vulguin assegurar el mateix nom per presentar-se tot i que Esquerra Nacionalista de Molins de Rei (ENMR) no revalidés la coalició. Sembla ser que la gent d'ENMR no coneixia aquest moviment dels seus companys de coalició...
Es presentarà de nou Ivan Arcas com a candidat i hi haurà primàries a IiE? Fa uns mesos semblava clar que el mateix alcalde Ivan Arcas no repetiria com a candidat i els rumors deien que IiE estava dividida en dos sectors ja que Montserrat Cateura volia ser candidata però no tothom hi estava d'acord. Últimament sembla que els rumors apunten a què l'Ivan repetirà com a cap de llista. El que sembla clar és que aquesta vegada no faran primàries per escollir la llista ja que les altres vegades havien començat just després de l'estiu el procés i enguany estem al desembre i no se sap res...

Paula Moré, cap de llista de Ciutadans a Molins. Per la xarxa corre el rumor que la Paula Moré serà la candidata de Ciutadans a la nostra vila. Qui segueix el facebook de la Ràdio o Cotilleos Molins haurà pogut veure com aquesta persona demanava el vot per C's i fa pocs dies s'ha creat un grup de Ciutadans Molins de Rei on aquesta persona és molt activa penjant notícies.
Candidatura de Plataforma per Catalunya (PxC). Ja fa mesos el partit del militant ultradretà Josep Anglada va anunciar que es presentava a les eleccions municipals i la candidata era una tal Menchu Martí. A ningú li sona aquesta persona i segurament no sigui de la nostra vila però veient el creixement experimentat arreu segur que PxC intenta presentar-se a la nostra vila i no es descartable que algú trobin a la nostra vila per formar part de les llistes.

divendres, 10 de desembre de 2010

La CUP presenta una moció per reclamar a l'SGAE el retorn del cànon digital

La CUP ha presentat una moció pel proper ple municipal, convocat pel proper 22 de desembre, on es reclama que la SGAE, retorni els diners que l’Ajuntament de Molins de Rei ha pagat en concepte del ‘cànon digital’ des de la seva entrada en vigor. La moció presentada per la CUP es sustenta en la sentència aprovada el passat 12 d’octubre de 2010, en el Tribunal de Justícia europeu, que declarava il·legal el cànon que s’aplica a l’estat espanyol als aparells i materials de reproducció digital. La sentència va resoldre que el cànon no s’ajusta a la legislació comunitària perquè s’aplica de manera indiscriminada.

Aquesta moció ja ha estat aprovada a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, on la CUP va calcular que en els últims 5 anys l'ajuntament havia pagat més de 70.000 € a l'SGAE. En aquests moments no disposem de la informació necessària però és probable que en el cas de Molins de Rei l'import sigui superior als 30.000 €.

En la moció que presentada es reclama que l’ajuntament calculi el cost real d’aquest impost i, seguint l’exemple d’altres administracions catalanes, reclami a la SGAE el retorn de d’aquests diners. També insta a rebutjar l’abús que exerceix l’entitat privada de gestió del drets d’autor contra l’ajuntament, comerços i entitats de la vila i insta a les administracions competents a revisar el marc legal sobre propietat intel·lectual, per garantir ‘el lliure intercanvi sense ànim de lucre, com a eina eficaç per a distribuir i promocionar la cultura’. Per finalitzar, la moció també proposa que en el cas que la SGAE no s’avingui a retornar els diners que li pertoca, l’Ajuntament de Molins de Rei deixi de pagar immediatament qualsevol taxa a aquesta entitat privada i que sigui declarada entitat ‘no grata’ al municipi.


dijous, 2 de desembre de 2010

La Generalitat podria retirar les subvencions a l'Ajuntament de Molins de Rei

La Sindicatura de Comptes ha publicat en la seva seu electrònica l’estat del retiment del Compte general de les corporacions locals corresponent a l’exercici 2009, en compliment de la disposició addicional segona de la Llei 18/210, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, i tal i com estableix l’acord del Ple de la Sindicatura per fer pública la relació dels ens locals que han incomplert l’obligació de retre comptes a l’òrgan fiscalitzador.

La relació dels ens locals que han incomplert l’obligació de retre el Compte general de 2009 en la forma que marca la normativa vigent i dins de termini –abans del 15 d’octubre de 2010, d’acord amb el que disposen la Llei de la Sindicatura de Comptes i el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals- es pot consultar des d’avui a la web de la Sindicatura. A l’apartat de Corporacions locals podem veure com l'Ajuntament de Molins de Rei és un dels municipis que han incomplert aquesta obligació legal (veure informació)

El retiment del Compte general de les corporacions locals de 2009 s’ha fet per primera vegada en el marc de la nova llei de la Sindicatura de Comptes, aprovada pel Ple del Parlament el 27 de maig d’enguany i que, en el seu article 41, condiciona el lliurament de subvencions o transferències de la Generalitat als ens locals al compliment del deure de remissió dels comptes a la Sindicatura.

Des de la CUP ja hem mostrat la nostra preocupació en més d'una ocasió pel fet que el Compte General de l'any 2009 encara no estigui tancat a dia d'avui ni se'ns ha informat de quan es farà la reunió de la Comissió Especial de Comptes per tal de fer el tancament. Normalment aquesta reunió es fa al mes de juny i estem a punt d'acabar l'any.

L’Ajuntament havia previst per l’any 2011 rebre un mínim de 1,7 milions d’euros per part de la Generalitat. Malgrat tot esperem que la Generalitat no porti a terme la retirada de les subvencions perquè afectaria de forma molt greu als serveis municipals i tots els molinencs i molinenques no som responsables de la ineficàcia en la gestió del govern municipal (IiE, ERC, CiU), al qual exigim que es posi fi d'una vegada per totes a aquest incompliment.


Nou descobriment en el BOPB: un altre servei d'assessorament externalitzat

Mirant pel butlletí oficial de la Província de Barcelona m'he trobat amb un altre assessorament que s'ha externalitzat:

Ajuntament de Molins de Rei

ANUNCI d’adjudicació definitiva

Mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 3.068 de data 9 de novembre de 2010, s’ha adjudicat definitivament la contractació del servei d’assessoria jurídica per la secció de planejament i gestió urbanística de l’Ajuntament de Molins de Rei, al senyor Rafael Bellido Cardenas, per un import de trenta-dos mil set-cents tres euros amb dos cèntims (32.703,02 EUR), més cinc mil vuit-cents vuitanta-sis euros amb cinquanta-quatre cèntims (5.886,54 EUR), corresponents al 18% d’IVA. La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa l’art. 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

Molins de Rei, 9 de novembre de 2010
L'alcalde, Ivan Arcas i Blanch

Com que això mai se'ns explica abans que ho facin també haurem de demanar que se'ns deixi veure aquest expedient en el qual s'adjudica aquest servei al regidor d'ICV a Cerdanyola del Vallès, el Sr. Rafael Bellido Cardenas.

Es consolida una nova externalització més en els serveis d'assessorament jurídic

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona han publicat el següent anunci el dimecres 1 de desembre:

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Molins de Rei

ANUNCI d’adjudicació definitiva

Mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 3.009 de data 2 de novembre de 2010, s’ha adjudicat definitivament la contractació del servei d’assessoria jurídica per la secció de sostenibilitat de l’Ajuntament de Molins de Rei, a l’empresa CLAM Consulting, SLP, per un import de cinquanta-vuit mil sis-cents vint euros més seixanta-nou cèntims (58.620,69 EUR), més nou mil tres-cents setanta-nou euros amb trenta-un cèntims (9.379,31 EUR), corresponents a l’IVA. La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que disposa l’art. 138 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

Molins de Rei, 2 de novembre de 2010

L'alcalde, Ivan Arcas i Blanch

Pel que ens acabem d'assabentar pel BOPB l'Ajuntament de Molins de Rei ha consolidat un any més l'externalització del servei d'assesorament jurídic a la secció de Sostenibilitat i Territori pel "mòdic" preu de 58.620,69 €, que corresponen a 4.885 € mensuals si estem parlant d'una adjudicació anual. Ja hem demanat l'expedient i ens informarem més al detall d'aquest cas.

dimecres, 1 de desembre de 2010

Com afectarà a la CUP l'aparició de SI?

Molt s’està parlant de com influir a la CUP l’aparició de SI en el panorama polític català i sobretot en les properes eleccions municipals. Primer de tot caldrà veure en quants municipis es presenta SI. No és el mateix que en un municipi hi hagi 3, 5 o 10 persones col•laborant en una campanya per unes autonòmiques pagades amb diners de nacional que posar-se a treballar en una campanya per les municipals, on s’haurà de buscar gent, elaborar un programa polític i trobar gent que vulgui donar la cara presentant-se en els primers llocs. Igualment ja veurem que acaba passant.

És evident que dins de SI hi ha gent de diferents tendències ideològiques, de dretes, liberals, d’esquerres, i fins i tot algun marxista despistat, etc… i això pot ser un problema gran a l’hora de definir quines propostes tenen per cada municipi, més enllà del discurs de la proclamació de la independència…

Tot i que la CUP també som independentistes creiem que la llibertat nacional ha d’anar lligada a la justícia social i a la llibertat personal i per tant és díficil que poguem coincidir amb persones com el Sr. Laporta, López Tena o Uriel Beltran. Segurament amb molta gent de base de SI podríem coincidir però des de la CUP no creiem en projectes polítics fets des de la cúpula.

És evident que alguns votants de la CUP a les municipals hauran votat a SI o a Reagrupament però no sabem si també els haguessin votat si també es presentés la CUP, ni tampoc sabem si votarien un unes autonòmiques a SI i en les municipals a la CUP, o a l’inversa. Aquí a Molins tenim molt clar que no son el mateix unes conteses electorals que altres i el comportament electoral és molt diferent.

Us poso uns exemples per demostrar que dins de l’independentisme hi ha un espai electoral prou ampli:
 • En les municipals del 2003 ERC va assolir el 16,43% i en les municipals del 2007 la suma d’ERC (13,77%) i CUP (5,22%) arribava a un 18,99%. Per tant, els vots de la CUP, en gran part, no provenien d’exvotants d’ERC sinó de l’abstenció o fins i tot d’IiE.
 • En les autonòmiques del 2006 ERC va treure un 16,11% i en les autonòmiques del 2010 la suma d’ERC, SI i Reagrupament arriba només al 12,90%. Algú podria dir que el 6% de diferència entre autonòmiques i municipals correspon a la CUP. Això és molt agossarat però també és dir-ho que tots els que han votat a SI o Reagrupament no votarien a les municipals a la CUP.
 • La CUP va treure un 4,23% al barri del Canal a les municipals i ara a les autonòmiques SI o Reagrupament no han superat l’1% dels vots. Com a mínim queda clar que en aquest barri els vots de la CUP no han anat a SI o Reagrupament.
Sempre he pensat que una candidatura unitària de l’independentisme no té perquè sumar més vots que per separat. Si es barregen projectes ideològics molt diferents sempre és fàcil que hi hagi conflictes interns i què part de l’electorat de cada partit no et voti perquè has pactat amb un altre partit.

Nosaltres des de la CUP portem 4 anys treballant a Molins de Rei i així continuarem en el futur, tant si tenim regidor com si no, i així de fet ho han fet moltes CUP en altres municipis del país. No variarem el nostre programa polític per tal d’aconseguir més regidors barrejats en una suposada candidatura unitària. La CUP està oberta a tota aquella persona que comparteixi el nostre projecte i treballarem conjuntament amb altres formacions polítiques quan algun tema ho requereixi.

I per últim, estem convençuts que aconseguirem millorar els resultats electorals del 2007 passi el que passi, encara que hi hagi noves candidatures com SI.


Resultats de les eleccions autonòmiques a Molins de Rei per candidatura

Recordeu que aquestes son les 10 zones electorals:

CEIP Alfons XIII (Centre Vila)
CEIP Pont de la Cadena (Llave de Oro)
CFA Rafael Farré 1 (Plaça Bascula i entre carretera i Canal de la Infanta)
CC Pont de la Cadena (Incresa)
CFA Rafael Farré 2 (Carretera entre Riera Mariona i Riera Bonet + C/ Menendez Pelayo)
CEIP La Sínia (La Granja + zona del Museu)
CEIP L'Alzina (Riera Nova + La Pau + Bonavista + Can Graner)
Antic CAP (Torrent de l'Hospital + Barris de Muntanya)
CEIP L'Estel (L'Àngel + Conserves)
Riera Bonet

Els resultats de cada candidatura per zones és:

CiU

46,00% CEIP Alfons XIII
39,66% CEIP Pont de la Cadena
45,17% CFA Rafael Farré 1
27,85% CC Pont de la Cadena
37,84% CFA Rafael Farré 2
41,66% CEIP La Sínia
49,38% CEIP L'Alzina
41,03% Antic CAP
36,41% CEIP L'Estel
27,43% Riera Bonet

PSC

15,92% CEIP Alfons XIII
17,52% CEIP Pont de la Cadena
15,15% CFA Rafael Farré 1
32,04% CC Pont de la Cadena
22,76% CFA Rafael Farré 2
16,69% CEIP La Sínia
11,18% CEIP L'Alzina
16,03% Antic CAP
22,21% CEIP L'Estel
29,61% Riera Bonet

ICV-EUiA

09,59% CEIP Alfons XIII
10,30% CEIP Pont de la Cadena
09,52% CFA Rafael Farré 1
09,89% CC Pont de la Cadena
08,84% CFA Rafael Farré 2
10,81% CEIP La Sínia
08,52% CEIP L'Alzina
12,44% Antic CAP
10,24% CEIP L'Estel
10,68% Riera Bonet

ERC

09,95% CEIP Alfons XIII
06,76% CEIP Pont de la Cadena
08,58% CFA Rafael Farré 1
04,84% CC Pont de la Cadena
07,80% CFA Rafael Farré 2
10,68% CEIP La Sínia
11,00% CEIP L'Alzina
07,40% Antic CAP
08,01% CEIP L'Estel
07,77% Riera Bonet

PP

07,55% CEIP Alfons XIII
09,38% CEIP Pont de la Cadena
08,31% CFA Rafael Farré 1
13,12% CC Pont de la Cadena
09,36% CFA Rafael Farré 2
06,32% CEIP La Sínia
06,21% CEIP L'Alzina
07,40% Antic CAP
10,55% CEIP L'Estel
09,47% Riera Bonet

SI

03,84% CEIP Alfons XIII
03,00% CEIP Pont de la Cadena
04,96% CFA Rafael Farré 1
00,54% CC Pont de la Cadena
01,82% CFA Rafael Farré 2
03,16% CEIP La Sínia
04,49% CEIP L'Alzina
05,61% Antic CAP
03,85% CEIP L'Estel
03,88% Riera Bonet

Cs

01,76% CEIP Alfons XIII
05,15% CEIP Pont de la Cadena
01,47% CFA Rafael Farré 1
02,58% CC Pont de la Cadena
05,85% CFA Rafael Farré 2
04,80% CEIP La Sínia
02,66% CEIP L'Alzina
04,15% Antic CAP
04,46% CEIP L'Estel
04,61% Riera Bonet

PxC

01,18% CEIP Alfons XIII
03,23% CEIP Pont de la Cadena
01,61% CFA Rafael Farré 1
05,05% CC Pont de la Cadena
02,47% CFA Rafael Farré 2
01,83% CEIP La Sínia
01,24% CEIP L'Alzina
00,90% Antic CAP
01,32% CEIP L'Estel
03,88% Riera Bonet

RI.Cat

01,22% CEIP Alfons XIII
00,69% CEIP Pont de la Cadena
00,67% CFA Rafael Farré 1
00,75% CC Pont de la Cadena
00,52% CFA Rafael Farré 2
00,95%CEIP La Sínia
1,01% CEIP L'Alzina
1,68% Antic CAP
1,12% CEIP L'Estel
0,49% Riera Bonet

Resultats de les eleccions autonòmiques a Molins de Rei per col·legis electorals

Si veiem els resultats electorals per zones podrem veure que ara al 2010 CiU ha guanyat en 8 de les 10 zones mentre que al 2006 ho havia fet en 6. Les altres dues zones han estat pel PSC. Les zones son les següents:

CEIP Alfons XIII (Centre Vila)

46,00% CiU
15,92% PSC
09,95% ERC
09,59% ICV
07,55% PP
03,84% SI
01,76% Cs
01,22% RI.Cat
01,18% PxC

CEIP Pont de la Cadena (Llave de Oro)

39,66% CiU
17,52% PSC
10,30% ICV
09,38% PP
06,76% ERC
05,15% Cs
03,23% PxC
03,00% SI
00,69% RI.Cat

CFA Rafael Farré 1 (Plaça Bascula i entre carretera i Canal de la Infanta)

45,17% CiU
15,15% PSC
09,52% ICV
08,58% ERC
08,31% PP
04,96% SI
01,61% PxC
01,47% Cs
00,67% RI.Cat

CC Pont de la Cadena (Incresa)

32,04% PSC
27,85% CiU
13,12% PP
09,89% ICV
05,05% PxC
04,84% ERC
02,58% Cs
00,75% RI.Cat
00,54% SI


CFA Rafael Farré 2 (Carretera entre Riera Mariona i Riera Bonet + C/ Menendez Pelayo)

37,84% CiU
22,76% PSC
09,36% PP
08,84% ICV
07,80% ERC
05,85% Cs
02,47% PxC
01,82% SI
00,52% RI.Cat

CEIP La Sínia (La Granja + zona del Museu)

41,66% CiU
16,69% PSC
10,81% ICV
10,68% ERC
06,32% PP
04,80% Cs
03,16% SI
01,83% PxC
00,95% RI.Cat

CEIP L'Alzina (Riera Nova + La Pau + Bonavista + Can Graner)

49,38% CiU
11,18% PSC
11,00% ERC
08,52% ICV
06,21% PP
04,49% SI
02,66% Cs
01,24% PxC
01,01% RI.Cat

Antic CAP (Torrent de l'Hospital + Barris de Muntanya)

41,03% CiU
16,03% PSC
12,44% ICV
07,40% ERC
07,40% PP
05,61% SI
04,15% Cs
01,68% RI.Cat
00,90% PxC

CEIP L'Estel (L'Àngel + Conserves)

36,41% CiU
22,21% PSC
10,55% PP
10,24% ICV
08,01% ERC
04,46% Cs
03,85% SI
01,32% PxC
01,12% RI.Cat

Riera Bonet

29,61% PSC
27,43% CiU
10,68% ICV
09,47% PP
07,77% ERC
04,61% Cs
03,88% SI
03,88% PxC
00,49% RI.Cat

* Els percentatges son vots de cada candidatura sobre el total de vots a candidatures recollits en cada col·legi.