dimecres, 4 de gener de 2012

L'Ajuntament utilitza els diners de la ciutadania per allargar l'agonia de les finances municipals

Des de la CUP entenem que els ajuntaments, inclòs el de Molins de Rei, pateixen una triple dependència pels següents motius:
 1. Un sistema de finançament local injust que els obliga a dependre de les subvencions de les altres administracions, que les retallen o les amplien amb criteris variants i poc clars.
 2. Espoli fiscal per part de l'estat espanyol que afecta als conjunt dels Països Catalans i de retruc també als municipis.
 3. Entitats financeres privades que otorguen prèstecs als ajuntaments per poder realitzar inversions però que acaben hipotecant el futur de les finances municipals

Durant els anys de "bonança" l'Ajuntament de Molins de Rei ha optat per finançar grans quantitats d'inversions amb prèstecs privats i per la qual cosa actualment hi hagi un deute viu de 19,4 milions d'euros.

Aquests prèstecs comporten el pagament d'interessos i per tant si mirem el capítol de Despeses Financeres veurem com hem passat de 262.469,50 € a l'any 2006 a 830.464,51 € per aquest any 2012.

Si analitzem globalment l'evolució del pressupost entre l'any 2006 i el 2012 podrem veure que els ingressos corrents han augmentat en 4,10 milions d'euros:

 • Augment de 3,70 M en la recaptació d'impostos directes i taxes(+26%)
 • Davallada de 0,36 M en la recaptació d'impostos indirectes (-64%)
 • Augment de 1,61 M en les aportacions de les altres administracions (+32%)
 • Davallada en els ingressos patrimonials (-68%)

Les despeses ordinàries entre 2006 i 2012 augmenten en 4,47 milions d'euros:

 • Augment de 1,65 M en personal (+18%)
 • Augment de 1,57 M en Despeses en bens corrents i serveis (+20%)
 • Augment de 0,57 M en Despeses Financeres (+219%)
 • Augment de 0,68 M en Transferències a altres administracions i entitats (+37%)

Durant aquests anys els vilatans i vilatanes han pagat un 26% més (3,70 M de més) en impostos directes i taxes que no han servit per incrementar en la mateixa proporció els serveis que ofereix.


Aquests diners de la ciutadania s'han gastat en incrementar la partida de personal degut a l'augment dels sous dels polítics, l'augment de càrrecs de confiança i la creació de llocs de treball amb alts salaris. Encara hagués crescut més el capítol de personal però l'Ajuntament va haver de complir obligatoriament el decret estatal de reducció d'un 5% dels sous dels treballadors/es municipals.

Aquests diners de la ciutadania també s'han gastat en interessos a caixes i bancs, ajudant a incrementar els seus beneficis.

Aquests diners de la ciutadania si que han contribuit a l'augment de la Despesa en Bens corrents i serveis però si analitzem aquest augment veurem que es correspon a l'augment de l'IPC d'aquest període i que s'aplica per exemple a tots els serveis externalitzats i que estan prestats per empreses privades. I també han contribuit a un augment de només 0,68 M en les Transferències que fa l'Ajuntament a altres administracions i a les entitats.

La conclusió és evident: els ingressos han augmentat en 4,10 M (dels quals un 90% prové de l'augment de la pressió recaptatòria als ciutadans) però les despeses en millorar els serveis només han incrementat en 2,25 M. La resta s'ha perdut en pagar interessos a bancs i en augmentar de forma injustificada la plantilla de personal amb més càrrecs polítics i de confiança.

I com que el deute de l'Ajuntament cada cop és més gran la capacitat d'inversió també ha caigut de forma dràstica i hem passat de 4,52 M pel 2006 a només 1,38 M pel 2012 (una reducció del 69%).

Davant d'aquesta situació cada cop més perversa per les finances municipals des de la CUP creiem que cal reduir al màxim les inversions que es financien a través de crèdits i creiem que realitzant els ajustos hem proposat en les despeses ordinàries ens deixaria un petit marge de maniobra per fer inversions amb despesa ordinària.

També continuarem exigint de forma clara a la resta de formacions polítiques que es posin a treballar de forma decidida per aconseguir un sistema de finançament local just i per acabar també amb l'espoli fiscal que patim com a catalans i catalanes. Sinó anem a l'arrel del problema continuarem allargant l'agonia de les finances municipals.

Les partides de protocol i comunicació augmenten en 30.800 €

Les diferents partides de protocol i comunicació incloses en el Pressupost del 2012, aprovat amb els vots de PSC, CiU i PP, augmenten un total de 30.800 €.

La quantitat podria semblar petita comparada amb la magnitut global del pressupost però entenem que és reprovable que actualment s'incrementin aquestes partides, que a continuació podeu veure de forma desglossada al següent quadre.


Amb aquesta actitut, el govern municipal es reafirma amb la seva voluntat de reforçar aspectes com el protocol i la comunicació per fer propaganda de l'alcalde i el seu equip de govern. Des de la CUP sempre hem defensat que han de ser les formacions polítiques, que amb els seus propis ingressos, expliquin què han fet i perquè i no pas amb els diners de tothom.

La CUP demana una rebaixa dels sous de tots els grups municipals

Les retallades en partides de subvencions de la Generalitat i Diputació arriben a 254.637,95 €. Les transferències de capital de la Generalitat també han disminuit en 926.040 €. De les aportacions de l'Estat Espanyol, degut als mals càlculs del Govern Zapatero, l'ajuntament de la nostra vila haurà de retornar en els propers anys 408.552,50 € de l'exercici 2009 i 526.430,16 € de l'exercici 2008.

La crisi que patim també ha estat responsabilitat dels que governen les diferents administracions i per tant les primeres persones que han de donar exemple són els càrrecs electes i una de les formes que tenen és tornar a uns sous més raonables.

Des de la CUP creiem que s'ha de tornar als nivells dels sous dels carrecs electes i càrrecs de confiança que es van aprovar en el pressupost de l'any 2007, just abans del gran increment de sous que van aprovar IiE, PSC, CiU i ERC el mes de juny de 2007. Des de la CUP encara seríem més agossarats en aquest sentit, tal i com hem demostrat en els municipis on governem, però creiem que seria bó tornar, com a mínim, a la situacio anterior del gran augment de retribucions.

I també creiem que s'ha de tornar als nivells del 2007 perquè el Pressupost del 2012 (26,36 M) és molt similar al Pressupost del 2007 (25,75 M). Amb els mateixos diners no creiem que s'hagi de tenir més càrrecs de confiança i més dedicacions exclusives, que a més a més estan molt millor pagades.

Les reduccions que proposem des de la CUP són les següents:
 • Reducció dels membres de la corporació amb dedicació exclusiva passant de 4 a 3 i equiparació dels sous als nivells de 2007, aconseguint un estalvi de 62.884,15 € (més part proporcional de Seguretat Social)
 • Reducció dels directors de serveis d’àrea (càrrecs de confiança) de 5 a 3, aconseguint un estalvi de 105.362,32 €. (més part proporcional de Seguretat Social)
 • Reducció de les Retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació parcial a nivells del 2007, aconseguint un estalvi de 22.363,92 € (més part proporcional de Seguretat Social)
 • Reducció de les Dietes per assistència efectiva dels membres de la Corporació als nivells del 2007, que comportaria una despesa de 44.748 € en front als 54.720 € actuals, aconseguint un estalvi de 9.972,00 €.
 • Reducció de les Transferències a grups polítics de la Corporació a nivells del 2007, aconseguint un estalvi de 7.676 €.
Aplicant tots aquests criteris obtindrem un estalvi de 208.258,39 € (més part proporcional de Seguretat Social). La CUP, com a grup de l'oposició, entenem que ha de ser un esforç conjunt i per tant també estan inclosos en aquesta rebaixa els sous i subvencions de l'oposició, que val a dir que són els que estaven a nivells més propers del 2007.

dimarts, 3 de gener de 2012

L'Ajuntament congela el salari dels treballadors/es municipals mentre crea 2 nous alts càrrecs i amplia la Guàrdia Urbana

Els grups municipals de CiU, PSC i PP han aprovat el Pressupost de l'Ajuntament pel 2012, que inclou la plantilla i la relació de llocs de treball per l'any vinent. El salari dels treballadors/es municipals s'ha vist congelat. Per altra banda s'han creat dos nous alts càrrecs, el Responsable de Projectes i el Tècnic de Protocol, amb uns salaris de 51.956,28 € i 43.373,10 € respectivament. Des de la CUP no compartim aquesta política de personal que beneficia a uns pocs i perjudica especialment als treballadors/es que menys cobren i que un cop més estan perdent poder adquisitiu.

Creació d'un nou lloc de treball de Responsable de Projectes

Es crea un nou de lloc de treball de Responsable de Projectes, amb un salari de 51.956,28 € anuals i adscrit a l'àrea d'Economia i Serveis Generals. Aquest lloc de treball l'ocuparà un treballador municipal que ha tornat de comissió de serveis després d'estar molts anys treballant en altres administracions. El fet de tenir una plaça guardada no obligava a la creació d'aquest nou lloc de treball sinó que podria haver ocupat el lloc de Cap de Negociat de Serveis Generals, que actualment es troba vacant. Precisament les funcions d'aquest Cap de Negociat estan otorgades al Cap de Negociat de Rendes (Director de Serveis d'ESG durant l'anterior mandat) i per la qual cosa el seu salari és de 50.113,34 €, molt similar al que cobra un Director de Serveis.

Creació d'un nou lloc de treball de Tècnic de Protocol

Es crea un nou lloc de treball de Tècnic de Protocol, amb un salari de 43.373,10 € anuals i adscrit a Alcaldia, una àrea que ja comptava amb una Directora de Serveis (52.681,16 €), un Cap de Gabinet (41.139,68 €), dues administratives i un auxiliar tècnic. Des de la CUP creiem que no es acceptable que es reforci un àmbit com el protocol, que només servirà per fer propaganda i autopromoció de la figura de l'alcalde, que sembla que vol aprofitar a fons els temps que estarà a l'alcaldia.

Dos nous agents de la Guàrdia Urbana

Actualment la Guàrdia Urbana ja compta amb 39 treballadors/es municipals i per tant creiem que és innecessari incrementar en dos nous agents, que representaran un cost de més de 52.520 € anuals. Aquest increment ha estat publicitat com una de les concessions que s'ha fet al PP per tal que donessin suport al Pressupost. Malgrat tot, el govern de CiU i PSC ja preveien el 9 de desembre, abans de l'inici de les negociacions, la creació de les 2 places, com es veu reflectit en un informe de personal de data 9 de desembre.

Congelació dels salaris sota falses amenaces

Segons consta en l'acta del 14 de novembre de 2011 de la Comissió Paritària Negociadora entre sindicats i Ajuntament, el govern municipal va anunciar als sindicats que el pressupost es reduiria en un 8-10% i que per tant era impossible aplicar els Acords Econòmics vinculats al Conveni aprovat el passat mes de maig després de 4 anys de negociació. Al final el pressupost s'ha reduit només en un 1,48% i el govern municipal ha congelat els salaris a tots els treballadors/es municipals independentment del que cobrin.

Com ja hem denunciat en moltes ocasions, al llarg dels anys, s'ha anat accentuant una piràmide inversa en la qual hi ha molts llocs de treball amb salaris alts mentre que cada cop queden menys treballadors amb salaris baixos ja que s'han anat externalitzant serveis. Això implica que un increment del 3% dels salaris suposaria un cost de 233.000 €.

En canvi, si s'apliqués per exemple un increment del 3% només als treballadors/es que cobren menys de 1.500 € bruts mensuals per jornada completa, el cost per l'ajuntament només seria de 17.231,13 €, molt per sota del que costa qualsevol dels nous llocs de treball creats.

Per tot això, des de la CUP creiem que amb voluntat política es podien aprovar uns mecanismes que al menys ajudessin a recuperar el poder adquisitiu als treballadors/es que menys cobren i que per tant els hi ha afectat més la crisi i les retallades de salari.

La CUP s'oposa als pressupostos 2012

En el debat del Pressupost 2012, la CUP va votar en contra de la proposta del Govern municipal (CiU i PSC), que va ser aprovada amb el recolzament del PP.

En primer lloc, la CUP va demanar poder treballar amb més temps la proposta de Pressupostos. Si bé s'ha millorat respecte els anteriors governs, quinze dies són un termini massa just per poder treballar a fons l'anàlisi, les esmenes i les alternatives en un tema complex com són els Pressupostos. D'altra banda, la CUP va valorar positivament la innovació que han suposat les fitxes d'anàlisi partida per partida, si bé en aquesta ocasió els números no acabaven de quadrar.

La CUP es va oposar als Pressupostos perquè creu que, en el marc de la crisi econòmica, cal prioritzar l'estalvi en alguns àmbits concrets, per evitar qualsevol rebaixa en drets socials. Els Pressupostos 2012 evidencien les retallades per part de l'Estat espanyol, Diputació de Barcelona i de la Generalitat (1.180.677,95 €). Malgrat que, en alguns casos, l'Ajuntament intenta cobrir aquestes retallades amb diners d'altres partides, s'acabarà produint una reducció de la despesa social, especialment en els àmbits d'educació, serveis socials, habitatge, joventut i gent gran.

Com a alternativa, les mesures proposades per la CUP incideixen en cinc àmbits concrets.

En primer lloc, insisteixen en la necessària reducció dels diners destinats als representants i polítics, en forma de regidors amb dedicació exclusiva o parcial, càrrecs de confiança, dietes i transferències als grups polítics. En aquest sentit, una reducció significaria una assumpció de responsabilitats polítiques per part dels partits que han promogut les retallades a nivell de l'Estat espanyol (PSC-PSOE) i la Generalitat (CiU), que són precisament els mateixos que governen la Vila. Amb un pressupost similar al del 2007 creiem que seria necessari tornar als nivells retributius de gener del 2007, just abans del gran increment dels sous dels polítics, cosa que suposaria un estalvi de 208.258,39 €.

En segon lloc, la CUP no comparteix els canvis pel que fa la política de personal. Per una banda, s'incorporen noves figures (Responsable de Projectes amb salari anual de 51.956,28 €, Tècnic de Protocol amb salari anual de 43.373,10 €), augmenten places a la Guàrdia Urbana i augmenta la partida de complements i gratificacions al personal. De l'altra, no s'aplica l'acord econòmic vinculat al conveni, signat a finals de l'anterior mandat, corresponent a l'augment salarial dels treballadors en compensació per la retallada del 5% promoguda pel Govern espanyol i el diferencial històric entre l’IPC Català i Estatal.

Pel que fa la política comunicativa institucional i de protocol, la CUP defensa que hauria de ser més austera. Calculem que està augmentant en 30.800€ innecessàriament. Els Pressupostos de CiU i PSC augmenten, per exemple les despeses de representació en actes socials i les despeses de difusió de l'Ajuntament.

Un altre àmbit que la CUP creu que s'hauria d'haver tingut molt en compte és la reducció de les despeses financeres. El 2012, Molins de Rei pagarà 808.164,51 € a bancs i caixes en concepte d'interessos. Un 40,87% més que l'any anterior. Pensem que cal avançar en la cancel·lació d'aquests préstecs, per evitar un excessiu endeutament de l'Ajuntament amb bancs i caixes, responsables de la situació econòmica actual. Si fos necessari prioritzar, es podria reduir el capítol d'inversions.

I el cinquè àmbit en el qual caldria fer una forta inversió és la creació de llocs de treball. Per exemple, promovent un Pla d’Ocupació per a la neteja forestal de Collserola. També creiem que és prioritari incrementar les partides de l’Oficina Municipal de l’Habitatge per facilitar l’accés a un habitatge digne. Totes aquestes accions serien possible aprofitant els diners estalviats en la reducció de sous i retribucions de càrrecs electes i de confiança.

Finalment, a nivell global, la CUP valora que no pot donar suport als que qualifica com a «pressupostos de la dependència». Una dependència triple: en primer lloc, cap a bancs i caixes, que imposen uns interessos abusius a uns ajuntaments que necessiten endeutar-se per la migradesa dels seus ingressos. En segon lloc, cap a d'altres institucions (Estat espanyol, Generalitat, Diputació) que retallen partides i que reclamen, a posteriori, el retorn d'una part dels diners transferits, tal com ja s'ha produït respecte els comptes de l'any 2008 i 2009. I, finalment, cap a l'Estat espanyol, que ofega l'economia catalana a través de l'espoli fiscal.

Els representants de la CUP conclouen el seu posicionament respecte els Pressupostos 2012 amb la següent valoració: «Si bé és cert que una de les tasques dels Ajuntaments és gestionar la realitat vigent amb els -migrats- recursos, també correspon als nostres representants polítics encapçalar la lluita per crear nous escenaris i demostrar una voluntat de canvi, i no limitar-se a acceptar les condicions imposades. Així, entenem que un debat de Pressupostos ha d'anar acompanyat de la demostració ferma, per part del Govern municipal, de la seva voluntat d'avançar cap a un model econòmic que no fomenti el lucre de les entitats financeres privades, sinó que s'articuli a través d'una banca pública catalana; cap a un model de finançament que permeti una major autonomia i autogestió municipal; i cap a una ruptura amb l'Estat espanyol que acabi amb l'espoli fiscal».

Més informació:

L'Ajuntament congela el salari dels treballadors/es municipals mentre crea 2 nous alts càrrecs i amplia la Guàrdia Urbana